خدمات تجاری ما

 

ثبت شرکت

به عهده گرفتن مسئولیت منشی شرکتها

به عهده گرفتن مسئولیت مدیریت شرکتها

 

امکان در اختیار گذاشتن آدرس ثبتی شرکت

امور مالیاتی

مشاوره

 

فراهم آوردن اظهارنامه های مالی

افتتاح حساب بانکی

تهیه و بایگانی فرم های قانونی و فرم های مالیاتی

اشتراک در خبرنامه ما