مدارک لازم برای اخذ اقامت دائم / تحت مقررات
(والدین متقاضی و یا والدین همسر متقاضی)


1. کپی پاسپورت معتبر والدین متقاضی
2. رزومه متقاضی
3. کپی اجازه مهاجرت فرزند یا همسر یا گواهی ارائه درخواست مربوطه برای مجوز مهاجرت تحت مقررات
4. اظهارنامه درآمد سالانه فرزند یا همسر از خارج از قبرس حداقل 30000 یورو (اصل اسناد به همراه ترجمه رسمی و تایید شده). درآمد سالانه لازم برای هر یک از والدین 8000 یورو به علاوه مبلغ فوق می باشد
5. نامه رسمی از سوی متقاضی مبنی بر اینکه او قصد هیچ گونه اشتغال را در قبرس ندارد
6. بیمه نامه درمانی متقاضی
7. گواهی عدم سوء پیشینه به همراه ترجمه رسمی و تایید شده، برای متقاضی (اگر متقاضی خارج از کشور ساکن باشد، گواهی باید از کشور اقامت خود صادر گردد و با یک ترجمه رسمی و تایید شده ارائه شود)
8. کپی شناسنامه فرزند متقاضی یا هر سند رسمی دیگر که رابطه بین متقاضی و دارنده مجوز مهاجرت را تایید می کند، به همراه ترجمه رسمی و تایید شده

اشتراک در خبرنامه ما