Warning: Creating default object from empty value in /customers/b/4/a/irncy.com/httpd.www/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-shortcodes/slideshow_layerslider/slideshow_layerslider.php on line 28 Island Blue Cyprus - IRNCY


حقوق خریداران غیر قبرسی
اگر خریداران غیر قبرسی ملک غیر منقول را در قبرس بخرند، همان حقوقی را خواهند داشت که شهروندان قبرسی دارند.


قرارداد فروش
قرارداد فروش امضاء شده میان فروشنده و خریدار، دوطرف را ملزم می دارد که طبق تعهدات خود عمل نمایند. فروشنده یا یکی از فروشندگان که قرارداد را امضاء می نماید، باید مالک رسمی آن ملک یا مالک آن بخش از ملک باشد که قرار است مورد معامله قرار گیرد.
به محض امضاء قرارداد، خریدار ملزم است هزینه ثبت قرارداد را بپردازد. توصیه می گردد که قرارداد فروش حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قرارداد در «ادارۀ ثبت اسناد و املاک منطقه» که ملک در آن واقع شده است، ثبت گردد.
وجه سپرده توسط خریدار قابل پرداخت است و این وجه حداقل 50 یورو است.
هدف از این کار ایجاد شرط مراقبت برای خریدار است و برای خریدار یا خریداران، به اصطلاح «حق اجرای عین تعهد» می نماید.
با ثبت قرارداد فروش در «اداره ثبت اسناد و املاک منطقه»، خریدار، تا زمان صدور سند، مالک منافع ملک شناخته می شود.


اسناد مالکیت
پس از صدور سند مالکیت، سند به نام خریدار می باشد و در بایگانی اداره ثبت برای آن پرونده تشکیل می گردد. این پرونده کاملاً محرمانه بوده، تحت هیچ شرایطی منتشر یا علنی نمی گردد.
قانونِ 81(I)2011 «فروش املاک» (قانون اجرای عین تعهد) برای فروشنده یا خریدار ملک، شرط مراقبت ایجاد می نماید. به عبارتی، این قانون، ملزم می دارد که قرارداد خرید و فروش به «ادارۀ ثبت اسناد و املاک» قبرس تسلیم گردد.
سپردن قرارداد به «اداره ثبت اسناد و املاک»، حق حبس نسبت به مال غیر منقول نسبت به ملک اختصاصی در نظر گرفته می شود.


مالکیت مشاع
چنانچه ملک مورد نظر بخشی از یک ملک مشاع باشد، از قبیل آپارتمان یا چند دانگ از یک زمین، قرارداد باید فی مابین مالکان مشاع منعقد شود تا فروش ملک امکان پذیر گردد. مالکان ملک یا املاک مشاع باید تقسیم نامه را امضاء نمایند که به «اداره ثبت اسناد و املاک» تسلیم می گردد. این تقسیم نامه مبنای صدور سند مالکیت خواهد بود. چنانچه پس از تسلیم قرارداد، بین طرفین اختلاف نظری حاصل شود یا یکی از طرفین از انجام تعهدات عدول کند، موضوع را می توان در دادگاهی ذیضلاح در قبرس مطرح ساخت و دادگاه با صدور حکم، طرفین را به انجام تعهدات خود در قرارداد، ملزم می گرداند.
درخواست از دادگاه ذیصلاح برای صدور حکم نسبت به اجرای موردی خاص، ممکن است شامل چند حالت شود. فرضاً می تواند شامل حکمی مبنی بر اجرای مفاد قرارداد فروش یا خرید و یا اجرای یک بند در قرارداد شود یا ممکن است شامل دستوری برای فک رهن یک ملک شود مشروط براینکه دادگاه قانع شود دینی که به منظور آن رهن واقع شده، تأمین شده است.
به منظور رفعِ هرگونه شبهه، مقصود از ملک یا ملک غیر منقول، زمین، ساختمان، منضمات و توابعِ ملک، شرکت های وابسته به ملک، حق و حقوق ارتفاع مربوط به زمین می باشد. قانون همچنین مقرر می دارد که قرارداد به صورت مکتوب منعقد و در آن جزییات مربوط به طرفین قرارداد و شرحِ ملک آورده شود و قرارداد به امضای هر کدام از طرفین برسد.
برخلاف خطرات ذاتی در خرید املاک در برخی کشورها، دولت قبرس هرگز در ملیت هیچ بخشی از اقتصاد یا مصادرۀ املاک متعلق به افراد غیر قبرسی دخالت نداشته و این مسأله خط مشی دولت قبرس برای ایجاد زمینۀ مناسب برای اینگونه سرمایه گذاری ها است.

 


پافوس، قبرس
به منظور رفعِ هرگونه شبهه، مقصود از ملک یا ملک غیر منقول، زمین، ساختمان، منضمات و توابعِ ملک، شرکت های وابسته به ملک، حق و حقوق ارتفاع مربوط به زمین می باشد. قانون همچنین مقرر می دارد که قرارداد به صورت مکتوب منعقد و در آن جزییات مربوط به طرفین قرارداد و شرحِ ملک آورده شود و قرارداد به امضای هر کدام از طرفین برسد.


مالیات بر سود سرمایه
در خصوص هرگونه عایدات حاصل از انتقال یا فروش املاک غیر منقول واقع در قبرس، مالیات بر سود سرمایه با نرخ 20 درصد محاسبه خواهد شد و هر فرد تا اولین هفده هزار و هشتاد و شش یورو از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. مقصود از عایدات، مابه التفاوت میان قیمت فروش و بهای اولیۀ ملک است. در مورد املاکی که قبل از تاریخِ اول ژانویۀ 1980 میلادی خریداری شده است، عایدات عبارت است از مابه التفاوت میان قیمت فروش و ارزش بازاری ملک از اول ژانویه 1980.
فروشنده نسبت به «هزینه های انتقال» پرداختی، نرخِ تورم سالانه و هزینه موارد اضافه شده به خانه، از تخفیف بیشتری برخوردار است.
عایدات حاصل از انتقال یا فروش اقامتگاهی اختصاصی یا خانۀ مسکونی تا سقف هشتاد و پنج هزار و چهارصد و سی یورو از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر اینکه مالک حداقل به مدت پنج سال متوالی قبل از انتقال یا فروش در آن خانه یا اقامتگاه ساکن بوده باشد.


حق تمبر برای قرارداد ها
خریدار ملزم است حق تمبر بهای خرید ملک را با نرخ های زیر بپردازد:
اولین 5000 یورو – 0.00%
5001 تا 170000 یورو – 0.15%
بیش از 170001 یورو – 0.20%
این نرخ باید ظرف مدت سی روز از امضای قرارداد فروش پرداخته شود.


مالیات بر ارث
مالیات بر ارث در قبرس ملغی شده است و دیگر اعمال نمیگردد.


هزینه های مربوط به مقامات محلی
بسته به متراژ ملک، مقامات محلی برای وصول معوقات، روشنایی خیابان، فاضلاب و سایر خدمات و عوارض شهری، بین 85 تا 500 یورو در سال، مالیات مطالبه می کنند. هزینۀ عوارض شهرداری به شهرداری های هر منطقه قابل پرداخت است.


مالیات شهرداری
شما، به عنوان مالک رسمی ملک، ملزم هستید که مالیات سالانه شهرداری را بپردازید. مقدار این مالیات بر اساس ارزش بازاری ملک از ابتدای اول ژانویه 1980 محاسبه می گردد. نرخِ مالیات بر این مبنا، از یک تا دو درصد متفاوت است. مالیات شهرداری ها باید به شهرداری هر منطقه پرداخت گردد.


مالیات فاضلاب
شما، به عنوان مالک رسمی ملک، ملزم هستید که مالیات سالانۀ فاضلاب را بپردازید. مقدار این مالیات بر اساس ارزش بازاری ملک از ابتدای اول ژانویه 1980 محاسبه می گردد. نرخِ مالیات بر این مبنا، از سه تا هفت درصد متفاوت است. مالیات فاضلاب باید به صورت سالانه به اداره فاضلاب هرمنطقه پرداخت شود.

اشتراک در خبرنامه ما