مدارک لازم برای اخذ اقامت دائم / تحت مقررات


1. کپی پاسپورت معتبر متقاضی و افراد تحت تکفل
2. رزومه متقاضی
3. گواهی سپرده ای به میزان 30.000 یورو که برای مدت سه سال در یکی از بانکهای قبرس گذاشته شده است (اصل مدرک)
4. اظهارنامه درآمد سالانه از خارج از قبرس حداقل 30.000 یورو (اسناد اصلی، به همراه ترجمه رسمی و تایید شده
5. سند یا قرارداد خرید ملک مسکونی در قبرس با حداقل ارزش 300.000 یورو (اصل یا کپی برابر اصل). در صورت آماده نبودن سند، متقاضی باید قرارداد خرید ثبت شده در اداره ثبت اسناد و تأیید پرداخت حداقل 200.000 یورو را ارائه نماید
6. ارائه مدارکی که ثابت کند که مبلغ پرداخت شده از خارج از کشور به قبرس منتقل شده است
7. اظهارنامه های رسمی متقاضی و همسرش مبنی بر اینکه قصد ندارند در قبرس استخدام شوند
8. بیمه نامه درمانی متقاضی و افراد تحت تکفل
9. گواهی عدم سوء پیشینه به همراه ترجمه رسمی و تایید شده برای متقاضی و همسر(اگر متقاضی خارج از قبرس ساکن باشد، گواهی باید از کشور اقامت خود صادر گردد و با یک ترجمه رسمی و تایید شده ارائه شود)
10. عقدنامه به همراه ترجمه رسمی و تایید شده
11. ترجمه رسمی و تایید شده شناسنامه فرزندان
12. اسناد دیگر که با فرم درخواست اقامت ارسال می شوند